Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


elfi_rodina

Toto je starší verze dokumentu!


Elfí rodina

FINWEN, Laisi. Elfí rodina, aneb, Vše, co jsem vám vždycky chtěla povědět o~rodinném životě, ale bála jsem se zeptat, zda na to máte náladu. Týn nad Vltavou: Nová Forma, 2014. ISBN~978-80-7453-536-9.

Laisi Finwen, jak je patrné již z~jejího jména, patří k~obdivovatelům1) J. R. R. Tolkiena. Nesmírně si váží jeho díla a~s~úctou a~zkušenostmi na něj navazuje. Významně přispěla k~popsání duševního naladění elfů,2) jejichž zaměření na druhé a~spontánní harmonické vztahy, prosté násilí a~krutosti, mohou být pozitivním příkladem pro lidi, zvlášť v~dnešní době tekuté modernity, kdy se mi zdá, že společnost pomalu ztrácí schopnost odlišit dobro od zla a~nelidskou krutost od nevinné zábavy a~lidé jsou čím dál víc dezorientovaní a~neschopní dlouhodobě funkčních vztahů.

V~tenké brožované knize jménem Elfí rodina nám nabízí svůj velice ucelený pohled na problematiku soužití a~komunikace v~rodině. V~každé ze třinácti krátkých kapitol najdeme její myšlenky, názory a~zkušenosti. A~někdy také povzdechy nad tím, jak si lidé svým chováním škodí. Nenajdeme tu však žádné odbočky, úvahy či kritické analýzy, vše působí jako zrálé názory založené na zkušenosti. Každá kapitola je uvozena ilustrativní citací z~některé známější či méně známé prace J. R. R. Tolkiena.3) Kapitoly postupují od jednodušších témat ke složitějším a~stranou nezůstává ani vztah k~umírajícím.

Přestože je sazba knihy citelně amatérská (chybí dělení slov, čísla stránek4) a~obsah a~jsou použity pouze jednoduché uvozovky), rozhodně není odbytá (je použito zarovnání do bloku a~kapitoly začínají výhradně na lichých stránkách). Kniha se čte příjemně, především díky vynikajícímu pravopisu a~milým černobílým ilustracím na koncích některých kapitol, díky nimž text nepůsobí stroze. Zvláštní postavení mezi ilustracemi má složitá grafika kolem nadpisu každé kapitoly a~souvisejícího citátu. O~ní mohu řici, že kdyby se mě někdo zeptal, co na tom obrázku vidím, asi bych odpověděl/a, že Rorschachův test. Ale myslím, že lidem, kteří nemají mysl vycvičenou k~programování, se může líbit i~tato složitá ilustrace.

Nejkrásnější z~celé knihy je však obálka. Fotografie ženy (možná elfské, možná lidské) s~dítětem na ramenou a~rozmazaným lesem v~pozadí je snad to nejkrásnější, co jsem kdy na obálce knihy viděl/a, a~už jen pro ni stojí za to si tu knihu koupit a~umístit na prominentní místo své nejoblíbenější knihovničky.

Elfí rodina je mezi podobnými knihami výjimečná svou uceleností. Zatímco po jiných, i~mnohasetstránkových, knihách o~lidském životě a~mezilidských vztazích mi zůstával dojem, že některým důležitým oblastem, které mě zajímají, se vyhýbají, jako by to bylo nějaké tabu, Elfí rodina nezabíhá do takových podrobností, ale říká od každého něco, a~tak čtenáři pomůže vytvořit si ucelený přehled, který může později, pokud bude chtít, prohloubit studiem specializovanější literatury. Laisi Finwen zde prezentuje mezilidské vztahy založené na rovnováze, naslouchání, a~především porozumění osobním odlišnostem druhého člověka a~respektu k~nim. Takové vztahy přinášejí svým účastníkům kromě nezbytné bolesti, kterou přinese jakékoliv sblížení, i~spoustu krásných společných zážitků.

Kniha je mi blízká už jen proto, že sdílím autorovo nadšení z~osobních odlišností, a~asi nejvíc na mě zapůsobila závěrečná kapitola o~štěstí, vzájemném zraňování a~komunikačních kanálech, kde probírá různé varianty, některé i~docela nezvyklé a~nečekané:

  • „Ale bez skutečného naslouchání druhému, porozumění pro něj, respektu k~jeho osobnosti… jste prostě nekomunikovali vůbec. Jsou lidé, zejména něžné dívky, které si myslí, že komunikují správně, když vše sdělí druhému šetrně, jemně a~se soucitem. Ale bez skutečného respektu k~osobnosti druhého… atd.“5)
  • „Ano, větší racionálnost a~skoro žádné mluvení o~citech mužům někdy taky pomůže. Jejich žena pak má pocit, že je neupřímná a nevysvětlila ty nejpodstatnější věci. Ale muž je rád, že se vyhnul nejistým citovým vodám, v~nichž se nikdo nevyzná, a~konečně problému rozumí.“6)

Laisi Finwen píše vážně7), jasně a~srozumitelně. Připadá mi, že touto knihou se snažila dát ze sebe to nejlepší. Dala si záležet, aby text byl srozumitelný každému. Knihu Elfí rodina tedy doporučuji k~přečtení především lidem, kteří se zajímají o~mezilidské vztahy, tápou v~nich a~chtěli by je pochopit a~být v~nich šťastnější. Věřícím i~nevěřícím, rodičům i~teenagerům, ženám, mužům i~ostatním. Byla by velká škoda, kdyby taková krásná a~nadčasová kniha zapadla.

Odkazy

1)
Rád/a bych napsal/a „fanouškům“, ale pro některé lidí má toto slovo pejorativní a~znevažující konotace, proto se mu v~tomto případě raději vyhnu.
2)
Viz její článek Elf nebo smrtelník?
3)
Výjimkou je kapitola „Výchova“, která je uvozena citací z~Tolkienova oficiálního životopisu, jehož autorem je Humphrey Carpenter.
4)
Chybějící čísla stránek způsobují, že se dostupné zdroje ohledně jejich počtu rozcházejí; stránky jsem proto pečlivě přepočítal/a a~uvádím, že kniha má uvnitř obálky přesně 40 listů, tedy 80 stran, z~toho 2~strany na začátku a~2~strany na konci jsou zcela prázdné.
5)
Str. 72.
6)
Str. 73.
7)
Ale na str. 34 jsem se zasmál/a u~věty: „Je strašné potkat dítě, které odborným psychologickým jazykem rozebírá svá možná traumata.“
elfi_rodina.1524069296.txt.gz · Poslední úprava: 12. February 2021(11:47:10) (upraveno mimo DokuWiki)